В И З Е

НАПОМЕНА:

Либанске визе носиоцима свих врста пасоша Р. Србије

Како је наведено у ноти Амбасаде Либанске Републике у Београду бр. 146/6/2009 од 23.06.2009. године:
"...Носиоци свих врста пасоша Р. Србије, могу добити улазну визу на међународном аеродрому "Рафик Харири", или било ком другом граничном прелазу..
"

Такође, наши држављани и даље могу подносити захтеве за добијање виза у Амбасади Либана у Београду.

НАПОМЕНА:
Уредба "Службени гласник РС", бр 75/09 од 11. септембра 2009. годи, ступила на снагу
19. септембра о.г.

Позивна писма можете преузети са наше презентације и једноставно их читко попунити у Адобе Акробат Реадеру. Кликом на дугме „одштампај образац“ добићете спремљен формулар за даљу процедуру, овара у суду.

Приликом доласка у Амбасаду по визу, неопходно је донети оригинал позивно писмо.

Позивно писмо 1 особа - физичко лице
Позивно писмо 2 особе - физичко лице
Позивно писмо 1 особа - правно лице
Позивно писмо 2 особе - правно лице

НАПОМЕНА: У смислу чл. 23. Закона о странцима чије одредбе прописују обавезе даваоца гаранције:
"Правно или физичко лице које даје странцу гаранцију којом се обавезало да ће сносити његове трошкове боравка и принудног удаљења уколико се они не могу наплатити од самог странца, дужно је да оверену копију гаранције презентира надлежном органу по месту боравишта странца."

Захтев за издавање визе

НАПОМЕНА: МОЛИМО ДА ПРИЛИКОМ СЛАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ФАЈЛ НЕ ПРЕЛАЗИ ВЕЛИЧИНУ ОД 200КВ. ЗБОГ ЗАГУШЕЊА СЕРВЕРА СВЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОРУКЕ ЧИЈА УКУПНА ВЕЛИЧИНА ПРЕЛАЗИ 2МВ БИЋЕ АУТОМАТСКИ ОБРИСАНЕ СА НАШЕГ СЕРВЕРА. ТАКОЂЕ ВАС МОЛИМО ДА ПРИЛИКОМ СКЕНИРАЊА ДОКУМЕНАТА НАВЕДЕТЕ ИМЕ ДОКУМЕНТА, КАКО БИСМО УБРЗАЛИ ОБРАДУ ВАШИХ ПОДАТАКА (ПАСОШ, ЗАХТЕВ ЗА ВИЗУ, ПОЗИВНО ПИСМО, ИТД...)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗЕ

За све типове виза:

Уз захтев за издавање визе носилац стране путне исправе подноси:

  1. путну исправу која важи најмање 90 дана од дана издавања визе;
  2. фотографију димензија 3,5х4,5 cm;
  3. повратну превозну карту, односно фотокопију међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осогурања од одговорности (у случају уласка или транзита путничким возилом);
  4. доказ о поседовању финансијских средстава потребних за издржавање током боравка у Републици Србији и потврду о вакцинисању или да није оболело од заразне болести уколико долази са подручја захваћеног епидемијом заразне болести, у складу са прописом којим се уређују услови за добијање уласка странаца у Републику Србију;
  5. доказ о уплаћеној конзуларној такси.

ВАЖНА НАПОМЕНА: напомињемо да се такса за визу и трошкови обраде наплаћују приликом подношења апликацијe и да неће бити рефундирани у случају да је захтев одбијен. Уколико је захтев одобрен, наплаћује се додатних 2 ЕУР за визну налепницу (при преузимању визе). Такса за визу и трошкови обраде могу бити плаћени искључиво у кешу (у ЕУР, тачан износ) у Амбасади.

СИРИЈА:
Стварни трошкови 5 ЕУР (3 ЕУР трошкови обраде + 2 ЕУР визна налепница)

ЛИБАН:
Такса за визу 60 ЕУР + 2 ЕУР визна налепница = 62 ЕУР
- за заједничку визту типа А и Б, група од 5-50 лица - наплаћује се 60 ЕУР и додатно 1 ЕУР за свако лице
- за заједничку визту типа Ц, група од 5-50 лица - наплаћује се 60 ЕУР и додатно 3 ЕУР за свако лице
- деца до навршених 6 година плаћају визу 5 ЕУР + стварни трошкови

ЈОРДАН:
Такса за визу 60 ЕУР + 2 ЕУР визна налепница = 62 ЕУР
- за заједничку визту типа А и Б, група од 5-50 лица - наплаћује се 60 ЕУР и додатно 1 ЕУР за свако лице
- за заједничку визту типа Ц, група од 5-50 лица - наплаћује се 60 ЕУР и додатно 3 ЕУР за свако лице
- деца до навршених 6 година плаћају визу 5 ЕУР + стварни трошкови

Додатна документа:

За визу типа А и Б:

За појединачну транзитну визу А или Б подноси се фотокопија визе, односно документа за улаз у трећу земљу. За заједничку транзитну визу А или Б подноси се: оверено пуномоћје другог родитеља, односно оба родитеља или старатеља ако путују са трећим лицем или оверени списак чланова трупе којима је издата заједничка виза.

За визу типа Ц:

За појединачну визу за краћи боравак (виза Ц) која се може издати као једнократна за краћи боравак до 90 дана у периоду од шест месеци (Ц1), двократна или вишекратна за краћи боравак до 90 дана у периоду од шест месеци (Ц2) и вишекратна за краћи боравак до 180 дана у периоду до једне године (Ц3) подноси се: позивно писмо или ваучер, извод из матичне књиге венчаних, односно друге изводе и документе у случају мешовитог брака са српским држављанином или копију новинарске легитимације и акредитацију редакције за извештавање из Републике Србије (новинари).

За заједничку визу за краткотрајни боравак (виза Ц) подноси се оверено пуномоћје другог родитеља, односно оба родитеља или старатеља ако путују са трећим лицем или оверени списак чланова групе којима је издата заједничка виза.

За визу типа Д:

За издавање визе у случају привременог боравка на територији Републике Србије (виза Д) подносе се следећи документи:

  1. решење о регистрацији привредног друштва или другог правног лица у којем странац заснива радни однос;
  2. уговор о раду и
  3. мишљење Националне службе за запошљавање када се радни однос заснива први пут или решење Националне службе којим се одобрава заснивање радног односа.

Лице које се упућује на рад у Републику Србију од стране матичне фирме са седиштем у иностранствуу њено привредно друштво које се налази на територији Републике Србије подноси решење о регистрацији привредног друштва и упут фирме која га шаље.

Ако се упућивање врши у приврено друштво које није зависно у односу на компанију у иностранству уговор о пословно-техничкој сарадњи између фирме која упућује лица на рад и привредног друштва на територији Републике Србије у које лице долази.

1. Привремени боравак ради оснивања привредног друштва, представништва или
банке, односно лица уписана у решење о регистрацији привредног друштва, представништва
или банке
а) решење о регистрацији
б) потврда пословне банке о промету на рачуну

2. Привремени боравак који се одобрава по основу оснивања односно власништва
самосталне радње (трговинске, занатске, угоститељске и сл.) или агенције

а) решење о регистрацији
б) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу и сл.)

3. Привремени боравак по основу консигнације, уговора о пословној кооперацији,
уговора о пословно-техничкој сарадњи и преноса технологија
а) решење о регистрацији домаћих предузећа
б) уговор о сарадњи између страног и домаћег правног лица
в) упут или делегација фирме која га шаље (оригинал и превод овлашћеног судског тумача)
г) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу и сл.)

4. Приврмени боравак по основу вршења привремених и повремених послова
а) уговор о раду или делу са правним или физичким лицем
б) решење о регистрацији правног субјекта

5. Привремени боравак за стране спортисте
а) решење о регистрацији клуба
б) уговор о ангажовању оверен у надлежном спортском савезу

6. Привремени боравак по основу брака са нашим држављанином
а) извод из матичне књиге венчаних не старији од шест месеци
б) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање: чек од пензије, доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има редовне приходе
в) уверење о држављансктву држављанина Републике Србије не старије од шест месеци

7. Привремени боравак по основу ванбрачне заједнице
а) уверење о слободном брачном стању за оба лица (за држављанина Републике Србије је довољан извод из матичне књиге рођених не старији од шест месеци)
б) оверена изјава два сведока да су у ванбрачној заједници или уколико имају заједничку децу изводи из матичне књиге рођених
в) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање (чек од пензије, доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има редовне приходе)
г) уверење о држављанству држављанина Републике Србије не старије од шест месеци

8. Привремени боравак по основу сродства са нашим држављанином
а) доказ о сродству (родитељи, браћа, сестре, деде, бабе, унуци и сл.) са нашим држављанином (извод из матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних и др.)
б) уверење о држављанском статусу нашег држављанина не старије од шест месеци
в) доказ о средствима за издржавање (гаранција држављанина Србије код ког странац борави, текући и жиро рачун, платне и кредитне картице, потврде о уплати новца из иностранства, штедни улог у нашој банци)

9. Привремени боравак члана породице странца на привременом боравку у Републици
Србији
а) доказ о сродству са странцем на боравку (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, потврда амбасаде)

10. Привремени боравак за стране акредитоване новинаре
а) акредитација Министарства културе
б) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица,потврда о уносу ефективе у земљу)

11. Привремени боравак по основу ангажовања у НВО
а) уговор о раду или писмо НВО да је странац ангажован као волонтер
б)доказ о поседовању финансијских средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу)

12. Привремени боравак за стране свештенике
а) доказ о регистрацији цркве
б) уговор о раду или писмо цркве да је странац ангажован на верским пословима или ради верске службе
в) доказ о средствима за издржавање

13. Привремени боравак по основу школовања - студирања - учења језика
а) потврда факултета или школе коју странац похађа
б) доказ о средствима за издржавање (текући рачун, платне и кредитне картице, потврде о уплати новца из иностранства)

14. Привремени боравак по основу обуке и праксе
а) решење о регистрацији правног лица у коме се обавља обука, односно пракса
б) уверење правног лица које организује обуку или праксу, са тачним датумима почетка и заврштетка
в) доказ о средствима за издржавање (гаранција привредног друштва, текући и жиро рачун, платне картице, потврде о уплати новца из иностранства)
г) уговор или уверење о обављању обуке и праксе

15. Привремени боравак по основу високостручне специјализације
а) потврда надлежне институције или организације о специлалистичким студијама са наведеним роком трајања специјализације
б) доказ о обезбеђеним средствима о издржавању било кроз преко институције или организације било ако се сам издржава, текући и жиро рачун, платне картице, потврде о уплати новца из иностранства

16. Привремени боравак по основу запошљавања лектора и професора на Универзитету
а) уговор о раду
б) допис факултета

17. Привремени боравак по основу лечења
а) допис здравствене установе са личним подацима странца, предвиђеном дужином трајања лечења и начином измирења међусобних финансијских обавеза
б) доказ о средствима за лечење уколико трошкови лечења нису унапред измирени

18. Привремени боравак за службенике међународних институција и консултантских
фирми ангажованих на реализацији пројекта у сарадњи са другим државним органима
а) допис надлежног министарства са позивом на број и датум уговора о донацији или другог споразума са образложењем о потребама ангажовања странаца и роком трајања


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:

Из Србије се, без потврде о пореклу новца, може изнети до 2.000 евра.

ПРИЈАВА БОРАВКА СТРАНАЦА У СРБИЈИ

Организације које пружају услуге смештаја странцима уз наплату као и грађани Србије код којих странци долазе у посету дужни су да одељењу унутрашњих послова у месту боравишта пријаве боравак странца у року од 12 часова од тренутка његовог доласка у Србију.
Странци који не користе услуге смештаја у напред наведеним случајевима дужни су да органу унутрашњих послова пријаве боравак или промену стана у року од 24 ч аса од чина промене боравишта или промене стана. 

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ОД 29.05.2003. ГОДИНЕ
Савет министара Србије и Црне Горе је на седници од 29. маја 2003. године донео Одлуку о укидању виза за улазак и боравак у Србији и Црној Гори која гласи:

Одлука се објављује у "Службеном листу Србије и Црне Горе" бр. 23 од 30 . маја, а ступа на снагу дан након објављивања, у суботу, 31. маја 2003. године .
Савет министара је ову одлуку донео у складу са политиком добрих и партнерских односа, узајамно корисне сарадње и пуне отворености према земљама цланицама Европске уније и кандидатима за ЕУ, Сједињеним Америцким Државама и другим високо развијеним земљама.