П А С О Ш И

НАПОМЕНА: Како амабсада Републике Србије у Дамаску још увек не располаже
потребном техничком опремом за издавање биометријских пасоша. Нове пасоше
је могуће извадити једино у Републици Србији, у том случају захтеви се решавају
по хитном поступку у року од 48 часова

http://www.mup.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/putne-isprave.h

Народна скупштина Републике Србије је 22. 12. 2008. године, усвојила Закон о измени Закона о путним исправама, којим се рок важења пасоша издатих на старом обрасцу продужава до 31. 12. 2009. године.

 

БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШ

 

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту, на увид, ради утврђивања идентитета подносиоца захтева
 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, само код првог издавања пасоша
 3. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени
 4. није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 5х5цм ("en face", на једнобојној сивој позадини)
 5. код истовременог подношења захтева за издавање личне карте и пасоша потребно је приложити и извод из матичне књиге рођених
 6. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша:

• накнада за образац пасоша
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац пасоша
прималац: НБС
износ: 2000,00
жиро рачун: 980-333-07
модел: 97
позив на број: 07007965 (позив на број за све општине у Србији)

 

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

 

НАПОМЕНА:

- грађани који поседују биометријску личну карту прилажу само претходни пасош и доказ о уплаћеној надокнади за израду пасоша.

 

РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОША

Надлежни орган је дужан да реши захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева.

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ

Нови Закон о путним исправама не предвиђа могућност уписивања детета у биометријски пасош родитеља.

Захтев за издавање новог пасоша за малолетно лице подносе оба родитеља, или један од родитеља уз оверену писмену сагласност (у суду или општини) другог родитеља или доказ о старатељству, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 2. лична карта родитеља или старатеља
 3. може се приложити и фотографија величине 50x50 мм.
 4. доказ о уплаћеним надокнадама.

НАПОМЕНА:

малолетна лица морају имати пријављено пребивалиште у полицијској станици на чијој територији живе.

Путна исправа ће се издати у изузетним случајевима без сагласности другог родитеља у случајевима када је један од родитеља:

 1. заведен као нестало лице
 2. непознатог пребивалишта или боравишта
 3. умрло лице
 4. старатеља коме је одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство није условљено сагласношћу оба родитеља.

У случају када су родитељи разведени или самохрани, малолетном лицу за пасош нопходно је присуство родитеља-старатеља и писана и (у суду или општини) оверена сагласност другог родитеља. Уколико је други родитељ недоступан или спречен да дође, потребно је консултовати надлежни Центар за социјални рад од кога се добија потребни документ (остали прилози су исти као у претходном случају изузетног издавања пасоша).

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША У ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА СРБИЈЕ

Захтев за издавање пасоша који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана од дана подношења захтева.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

Приликом преузимања урађене путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу.