КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ
Конзуларне таксе у Министарству спољних послова и у дипломатским и конзуларним представништвима Србије и Црне Горе наплаћују се према Закону о савезним административним таксама (Службени лист СРЈ бр. 81/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 и 71/2001).
За сваку радњу се наплаћује и такса за молбу (тар. број 112), уколико Законом није предвидјено да се за ту радњу такса не наплаћује.
Поред таксе се наплаћују и стварни трошкови проузроковани захтевом странке, ако такви трошкови постоје (путни трошкови службеника дипломатско-конзуларног представништва; поштански трошкови - телефон, телефакс; употребљени обрасци итд.). Ови трошкови се наплаћују на основу Упутства о накнади стварних трошкова дипломатским и конзуларним представништвима Југославије у иностранству узрокованих захтевима таксених обвезника - тражилаца услуга (Службени лист СФРЈ бр. 46/78). Висину стварних трошкова одредјује свако дипломатско-конзуларно представништво посебно.

ТАКСА ЗА ПОДНЕСКЕ - ЗАХТЕВ, МОЛБА
Тар. број 112

За поднеске (захтев, пријава, предлог, молба, жалба приговор и друга саопштења) којима се стране обраћају дипломатским или конзуларним представништвима Србије и Црне Горе:
 

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

15

САД

УСД

18

( Обр. - $ 18)

За сваки следећи поднесак по истој ствари, ако није потребно ново решење :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)

Напомена:

 1. Такса по овом тар. броју плаћа се и за поднеске који су изјављени усмено на записник или су на други начин примљени у представништву.
 2. Такса по ставу 1. овог тар. броја плаћа се и за сваку управну радњу на захтев таксеног обвезника ако за ту радњу није прописана посебна такса.
 3. За поднесак којим се таксени обвезник из иностранства обраћа директно органу или организацији у Србији и Црној Гори и без посредства дипломатских или конзуларних представништава Србије и Црне Горе, плаћа се такса по тар. броју 1. ове тарифе.
 4. Такса по овом тар. броју плаћа се за поднеске и друге радње ако у појединим тар. бројевима није друкчије одређено.
 5. За поднесак којим се таксени обвезник који има пребивалиште у Савезној Републици Југославији обраћа из Србије и Црне Горе дипломатском или конзуларном представништву Србије и Црне Горе преко органа надлежног за иностране послове или непосредно преко поште, плаћа се такса по овом тарифном броју, прерачуната у динарима.

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДНЕСАКА
Тар. број 113

За достављање писмених поднесака таксених обвезника органима Србије и Црне Горе или за достављање писмених поднесака таксених обвезника дипломатским или конзуларним представништвима Србије и Црне Горе, као и за достављање решења органа Србије и Црне Горе таксеним обвезницима и решења страних органа власти заинтересованим лицима:
1) У европским земљама:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

11

САД

УСД

12

( Обр. - $ 12)

2) У ваневропским земљама:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

19

САД

УСД

22

( Обр. - $ 22)

Напомена:

 1. Ако дипломатско или конзуларно представништво Србије и Црне Горе врши достављање авионском поштом, таксени обвезник плаћа и трошкове поштарине за доставу и одговор.
 2. Достављање позива страних органа врши се без наплате таксе.

РЕШЕЊА
Тар. број 114

За решења:
1) О стицању држављанства:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

500

САД

УСД

600

( Обр. - $ 600)

2) О престанку држављанства:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

750

САД

УСД

900

( Обр. - $ 900)

3) За захтев за упис у матичну књигу држављана и за захтев за прихватање у држављанство:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

50

САД

УСД

60

( Обр. - $ 60)

Напомена:
Ако се решење односи на истовремено стицање или престанак држављанства чланова породице (супружника, незапослену децу), плаћа се једна такса.
4) О утврђивању држављанства:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

50

САД

УСД

60

( Обр. - $ 60)

Напомена:
Ако се решење односи на истовремено стицање или престанак држављанства чланова породице (супружника, незапослену децу) плаћа се једна такса.

ИЗДАВАЊЕ ПУТНИХ ИСПРАВА
Тар. број 115

За путне исправе које издају дипломатска или конзуларна представништва Србије и Црне Горе:
1) За издавање пасоша:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

163

САД

УСД

195

( Обр. - $ 195)

2) За упис детета у пасош једног од родитеља или другог законског заступника:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

20

САД

УСД

24

( Обр. - $ 24)

3) За издавање путног листа за повратак у Србију и Црну Гору:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

28

САД

УСД

33

( Обр. - $ 33)

Напомена:

 1. Орган који издаје путни лист за повратак у Србију и Црну Гору може подносиоца захтева, с обзиром на његово имовно стање и друге околности, посебним решењем ослободити од плаћања таксе.
 2. За радње наведене под тачком 1) овог тар. броја, учињене лицима која подлежу војној обавези до 27. година живота, плаћа се такса наведена у тој тачки, умањена за 50%.
 3. За радње наведене под тачком 1. овог тар. броја, учињене деци до 14. навршене године, плаћа се такса наведена у тој тачки, умањена за 80%.
 4. За молбу којом се тражи обнављање радње из овог тар. броја не плаћа се такса.

Тар. број 116
За путне исправе које издају дипломатска или конзуларна представништва Србије и Црне Горе страним лицима:
1) За продужење важења путне исправе за избеглице:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

55

САД

УСД

65

( Обр. - $ 65)

2) За продужење важења путне исправе за лица без држављанства:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

55

САД

УСД

65

( Обр. - $ 65)

3) За издавање или продужење важења путног листа за странце:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

38

САД

УСД

45

( Обр. - $ 45)

Напомена :
Дипломатско или конзуларно представништво Србије и Црне Горе може подносиоца захтева, с обзиром на његово имовно стање и друге околности, ослободити плаћања таксе по овом тарифном броју.

ВИЗЕ
Тар. број 117

За визе које издају дипломатска или конзуларна представништва Србије и Црне Горе:
1) За држављане Србије и Црне Горе:
- За визу или клаузулу "Пословно" на путној исправи:


ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

23

САД

УСД

27

( Обр. - $ 27)

- За визу на заједничкој путној исправи, за свако лице по:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)

2) За странце:
- За визу на путној исправи за једно путовање ради боравка у Србији и Црној Гори или за један транзит:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

19

САД

УСД

22

( Обр. - $ 22)

- За визу на путној исправи за два путовања ради боравка у Србији и Црној Гори или два транзита:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

38

САД

УСД

45

( Обр. - $ 45)


- За визу на путној исправи за више путовања ради боравка у Србији и Црној Гори или више транзита:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

55

САД

УСД

65

( Обр. - $ 65)

- За визу на заједничкој путној исправи, за свако лице по :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)

- За пословну визу на путној исправи:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

83

САД

УСД

98

( Обр. - $ 98)

Напомена :

 1. За молбу којом се тражи издавање виза не плаћа се такса.
 2. За издавање визе деци до навршене 14. године која имају свој пасош плаћа се такса по овом тарифном броју, умањена за 50 %.
 3. За визе на путној исправи у којој су уписани чланови породице лица коме је издата путна исправа плаћа се такса по овом тар. броју за сваког уписаног члана породице, умањена за 50%.
 4. Дипломатско или конзуларно представништво Србије и Црне Горе може ослободити плаћања таксе по овом тарифном броју познате личности појединих земаља који долазе у посету Србији и Црној Гори.

У складу с начелом узајамности, могу се ослободити од плаћања таксе по овом тар. броју појединци или групе који долазе у Србију и Црну Гору на позив органа, организација и установа ради школовања, специјализације, учешћа на културним, медицинским, просветним и спортским манифестацијама или на лечење.
УВЕРЕЊА, ПОТВРДЕ, ИЗВОДИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
Тар. број 118

За уверења, потврде, изводе из матичних књига или спроводнице за пренос посмртних остатака које издаје дипломатско или конзуларно представништво Србије и Црне Горе, ако овом тарифом није друкчије прописано:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

23

САД

УСД

27

( Обр. - $ 27)

ЦАРИНСКЕ ПОТВРДЕ
Тар. број 119

За издавање потврда које се користе за регулисање царинских обавеза приликом повратка из иностранства ради сталног боравка у Србији и Црној Гори и приликом увоза наслеђених ствари из иностранства:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

90

САД

УСД

108

( Обр. - $ 108)

ТЕСТАМЕНТ
Тар. број 120

За састављање тестамента:
1) У канцеларији представништва:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

113

САД

УСД

135

( Обр. - $ 135)

2) Ван канцеларије представништва:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

180

САД

УСД

216

Данска

ДКК

1405

Велика Британија

ГБП

143

Канада

ЦАД

297

Норвешка

НОК

1559

Швајцарска

ЦХФ

304

Шведска

СЕК

1710

Јапан

ЈПY

22480

Кувајт

КWД

64

Аустралија

АУД

294

( Обр. - $ 216)

- За састављање акта о опозивању тестамента:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

54

САД

УСД

65

Данска

ДКК

425

Велика Британија

ГБП

43

Канада

ЦАД

90

Норвешка

НОК

472

Швајцарска

ЦХФ

92

Шведска

СЕК

518

Јапан

ЈПY

6800

Кувајт

КWД

20

Аустралија

АУД

89

( Обр. - $ 65)

- За састављање допуне тестамента:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

90

САД

УСД

108

( Обр. - $ 108)

САСТАВЉАЊЕ УГОВОРА
Тар. број 121

За састављање уговора у канцеларији представништва:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

90

САД

УСД

108

( Обр. - $ 108)

Напомена :
За молбу којом се тражи састављање уговора не плаћа се такса.
САСТАВЉАЊЕ ПУНОМОЋЈА
Тар. број 122

За састављање пуномоћја:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

19

САД

УСД

22

( Обр. - $ 22)

Напомена :
За молбу којом се тражи састављање пуномоћја не плаћа се такса.
САСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ИСПРАВА И ПОДНЕСАКА
Тар. број 123

За састављање других исправа и поднесака заинтересованог лица, ако овом тарифом није другачије прописано:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

55

САД

УСД

65

( Обр. - $ 65)

Напомена:
За молбу којом се тражи састављање исправа из овог тарифног броја не плаћа се такса.
ПРЕПИС ИЛИ ФОТО-КОПИЈА
Тар. број 124

За сваки препис или фото-копију сачињену у дипломатском или конзуларном представништву Србије и Црне Горе, са овером:
1) За прву страну:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

19

САД

УСД

22

( Обр. - $ 22)

2) За сваку даљу страну по:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

11

САД

УСД

12

( Обр. - $ 12)

Напомена:
Такса за молбу плаћа се само за први примерак преписа или фото-копије.
За више примерака истог преписа или фото-копије, са овером, плаћа се пуна такса само за први примерак, а за сваки даљи примерак - половина таксе предвиђене овим тарифним бројем.
ОВЕРА ПОТПИСА
Тар. број 127

За оверу потписа грађана на исправи:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

23

САД

УСД

27

( Обр. - $ 27)

Напомена:
Такса по овом тарифном броју плаћа се за оверу сваког потписа на исправи.
Тар. број 128
За оверу потписа на захтев за отпуст или одрицање држављанства Србије и Црне Горе:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

242

САД

УСД

290

( Обр. - $ 290)

Напомена :
Такса по овом тарифном броју плаћа се за оверу сваког потписа.
Тар. број 129
За оверу службеног потписа и печата на исправи:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

23

САД

УСД

27

( Обр. - $ 27)

Тар. број 130
За оверу службеног потписа и печата на исправи у којој се потврђује поседовање страног држављанства или јемчи да ће одређено лице бити примљено у страно држављанство:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

225

САД

УСД

270

( Обр. - $ 270)

ОВЕРА ПРЕПИСА, КОПИЈЕ ИЛИ ФОТО-КОПИЈЕ
Тар. број 131

За оверу преписа, копије или фото-копије коју сачини заинтересовано лице:
1) За прву страну:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

15

САД

УСД

18

( Обр. - $ 18)

2) За сваку даљу страну по :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)

Напомена :

 1. Такса за молбу плаћа се само за први примерак преписа, копије или фото-копије.
 2. За оверу више примерака истог преписа, копије или фото-копије плаћа се пуна такса само за први примерак, а за сваки даљи примерак - половина таксе предвиђене овим тарифним бројем.

ОВЕРА ПРЕВОДА
Тар. број 132

За оверу превода са страног језика на српски језик, односно један од језика националних мањина које живе у Србији и Црној Гори или обрнуто :
1) До 100 речи:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

20

САД

УСД

23

( Обр. - $ 23)

2) Са сваку даљу реч по:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

0.06

САД

УСД

0.07

( Обр. - $ 0.07)

За превод са српског језика, односно са једног од језика националних мањина које живе у Србији и Црној Гори на страни језик или обрнуто, сачињен и оверен у представништву:
1) До 100 речи :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

48

САД

УСД

58

( Обр. - $ 58)

2) За сваку даљу реч по :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

0.11

САД

УСД

0.13

( Обр. - $ 0.13)

Напомена:
На молбу којом се тражи услуга из овог тарифног броја не плаћа се такса.
Тар. број 133
За депоновање потписа и печата нотара код дипломатског или конзуларног представништва Србије и Црне горе:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

180

САД

УСД

216

( Обр. - $ 216)

РАДЊЕ У ОСТАВИНСКИМ СТВАРИМА
Тар. број 134

За радње у оставинским стварима:
1) За састављање записника у просторијама дипломатског или конзуларног представништва Србије и Црне Горе:
- За прву страну записника :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

55

САД

УСД

65

( Обр. - $ 65)

- За сваку даљу страну записника по :

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)


2) За радње ван просторија представништва (заступање пред локалним органима, учествовање у њиховим службеним пословима и др.), ако у овој тарифи није другачије прописано, за сваки дан рада:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

158

САД

УСД

189

( Обр. - $ 189)

3) За пописивање заоставштине, с проценом и навођењем вредности предмета за сваку процену или за сваки налаз вештака:
- За сваки дан рада:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

180

САД

УСД

216

( Обр. - $ 216)

За радње из става 1. ове тачке, плаћа се и такса у висини од 2% од целокупне вредности пописаних и процењених предмета.
4) За управљање заоставштином по којој је спроведена оставинска расправа или за управљање другом имовином која не потиче из заоставштине,
од чистог прихода (годишње)_______________________________________ 7%
Напомена:

 1. За пописивање заоставштине или за налаз без процене или без навођења вредности плаћа се само такса из става 1. тачке 3. овог тарифног броја.
 2. Даном се сматра време од највише шест часова. Сваки започети део тог времена рачуна се као пола дана.


Тар. број 135

За достављање новца, хартија од вредности, уложних-штедних књижица и других предмета од вредности, од износа који се доставља или од вредности
предмета који се доставља ___________________________________ 6 %
За достављање новца и других вредности које потичу из остварене заоставштине:

 1. За заоставштине до 100 УСД прерачунатих у
  националну валуту земље пријема _____________________________ 6 %
 2. За заоставштине преко 100 до 500 УСД
  прерачунатих у националну валуту земље пријема ______________ 9 %
 3. За заоставштине преко 500 УСД прерачунатих
  у националну валуту земље пријема ____________________________ 10,5 %

Напомена:

 1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се када се поводом бродолома или неке друге несреће новац и друге вредности за морнаре и њихове породице предају дипломатском или конзуларном представништву Србије и Црне Горе.
 2. За молбу којом се тражи извршење услуга по овом тарифном броју не плаћа се такса.

Тар. број 136
1) За акт којим се потврђује пријем депозита на чување:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

23

САД

УСД

27

( Обр. - $ 27)

2) За чување и издавање новца, хартија од вредности, уложних-штедних књижица и предмета од вредности (драгоцености):
- За прву годину или део те године, од вредности ___________ 9%
- За сваку даљу годину или за део те године, од
вредности ___________________________________________ 7,5%
3) За чување тестамента или других исправа у интересу физичких или правних лица:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

74

САД

УСД

88

( Обр. - $ 88)

Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за следеће депозите: новчане износе положене унапред ради покрића такса и трошкова и сличних тражбина дипломатског или конзуларног представништва Србије и Црне Горе, зараде и ствари (ефективе држављана Србије и Црне Горе, новац положен - примљен на име обештећења југословенских држављана по разним основама и у случају болести, лишења слободе и др.).
БРОДОВИ
Тар. број 137

За уписивање у попис посаде и података о укрцавању или искрцавању чланова посаде:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

10

САД

УСД

11

( Обр. - $ 11)

Тар. број 138
За акт којим се одобрава укрцавање страног држављанина као члана посаде на брод морнарице Србије и Црне Горе:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

11

САД

УСД

12

( Обр. - $ 12)

Тар. број 139
За оверу бродског дневника и других бродских књига и исправа и за потребу сваког уписа у те књиге и исправе:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

450

САД

УСД

540

( Обр. - $ 540)

Тар. број 140
За издавање и оверу извода из бродског дневника:
1) За прву страну:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

11

САД

УСД

12

( Обр. - $ 12)

2) За сваку даљу започету страну по:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

8

САД

УСД

9

( Обр. - $ 9)

Тар. број 141
За интервенцију дипломатског или конзуларног представништва Србије и Црне Горе да се броду изда или продужи важење било које исправе у вези са сигурношћу пловидбе, поред стварних трошкова:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

180

САД

УСД

216

( Обр. - $ 216)

За сваку другу интервенцију код страних органа по захтеву брода за коју није прописана посебна такса:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

158

САД

УСД

189

( Обр. - $ 189)

ДОЗВОЛА ЗА АМАТЕРСКУ РАДИО СТАНИЦУ
Тар. број 142

За дозволу за аматерску ЦБ радио-станицу страном физичком лицу кад захтев подноси преко дипломатских или конзуларних представништава Србије и Црне Горе:

ЗЕМЉА

ОЗНАКА

ИЗНОС

Земље Европске Уније

ЕУР

25

САД

УСД

30

( Обр. - $ 30)