Д Р Ж А В Љ А Н С Т В О

 

У односу на ранији период, када је држављанство у првом реду било савезно па тек онда републичко (СРЈ и РС одн. РЦГ), сада је ситуација обрнута: републичко детерминише савезно. Тако ја сада неко држављанин или Србије или Црне Горе. Србија је донела нови Закон о држављанству чија је примена почела у марту 2005. године. Даном почетка примене Закона о држављанству Републике Србије престају да важе Закон о југословенском држављанству (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/96 и 9/01) и Закон о држављанству Социјалистицке Републике Србије (''Службени гласник СРС'', бр. 45/79 и 13/83). О захтевима за стицање и престанак држављанства Р. Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије. 

А. СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА Р. СРБИЈЕ: 
Држављанство Р. Србије се стиче пореклом, пријемом и по медјународним уговорима. 

А1.  Пореклом: држављанство Републике Србије пореклом стице дете родјено у иностранству чија су оба родитеља у тренутку његовог родјења држављани Републике Србије, чији је један од родитеља у тренутку његовог родјења држављанин Републике Србије, а други је непознат или непознатог држављанства или без држављанства, чији је један од родитеља у тренутку његовог родјења држављанин Републике Србије, а други је држављанин друге државе чланице или чији је један од родитеља у тренутку његовог родјења држављанин Републике Србије, а други је страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Србије и Црне Горе као држављанина Републике Србије. 

И лице старије од 18 година живота родјено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог родјења био држављанин Републике Србије, а други страни држављанин, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23. године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу у Републици Србији. 

Под условом из члана 7. до 10. Закона, држављанство Републике Србије стиче пореклом и усвојеник-странац, односно усвојеник без држављанства, у случају потпуног усвојења. Захтев за упис усвојеника у евиденцију држављана подноси усвојилац – држављанин Републике Србије, или захтев подноси усвојеник старији од 18 година до навршене 23. године живота. 

А2. Пријемом:   под одредјеним условима држављанство Р. Србије стиче странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији, странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији или странац чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао интерес за Републику Србију. 

Пријем исељеника у држављанство Републике Србије: 

Исељеником се сматра лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству. Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност и ако поднесу писмену изјаву да Републику Србију сматрају својом државом. 

Брачни друг исељеника који је стекао држављанство Републике Србије може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. 

За пријем у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из страног држављанства, што знаци да може имати двојно држављанство, не мора живети у Републици Србији и није му потребно одобрење о сталном настањењу. 

У држављанство Републике Србије може бити примљено и лице родјено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство. 
 

Б. ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА   

Б1. Престанак држављанства отпустом 

Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове: 

Уз захтев за отпуст из држављанства подносилац прилаже: 

  1. извод из матичне књиге родјених (и за дете ако је обухваћено захтевом);
  2. доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6. месеци, или извод из матицне књиге југословенских држављана која се водила у СМУП-у, издат у складу са Законом, или извод из матицне књиге роðених у коме је у складу са Законом уписана чињеница о држављанству Републике Србије, не старије од месеци, или важећи пасош (нови образац).
  3. потврду (решење) надлежног војног органа да је регулисао војну обавезу или сагласност Министарства одбране да нема сметњи за отпуст из држављанства у погледу војне обавезе;
  4. доказ да има страно држављанство или гаранцију  да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухвацено захтевом родитеља);
  5. писмену сагласност другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља који даје сагласност мора бити оверен од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или ДКП);
  6. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији, или мишљење ДКП, када подносилац захтева и деца бораве у иностранству (ово у слуцају нарушених брачних односа);
  7. писана сагласност детета старијег од 14. година, коју потписује пред овлашценим лицем надлежног органа у Републици Србији или пред ДКП,
  8. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени) или копија оверена од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране ДКП (ово у случају кад захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање);
  9. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП ако други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права;
  10. решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18. године живота (када захетв подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).

Б2. Престанак држављанства одрицањем 

Пунолетни држављанин Републике Србије који је родјен и живи у иностранству, а има страно држављанство, може се до навршене 25. године живота одрећи држављанства Републике Србије.